They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

ojciecmojegodziecka portal

Temat: Pedagodzy, studentki i studenci pedagogiki
Dot.: Pedagodzy, studentki i studenci pedagogiki   Niestety nie miałam wszystkich opisanych, ale mam nadzieję, że chociaż trochę pomoże :) Klasyfikacja zasad wg Okonia: -zasada poglądowości -zasada stopniowania trudności -samodzielności -systematyczności -związku teorii z praktyką -zasada indywidualizacji i uspołecznienia 1) Zasada poglądowości (zasada bezpośredniości, konkretności, respektowania drogi pomiędzy konkretem a abstrakcją). Sformułował ją Wolfgang Radke: „ Naprzód rzecz poznana na niej samej, potem dopiero mówienie o rzeczy”. Spopularyzował ją Jan Amos Komeński nazwał „złotą zasadą”. Istotą tej zasady jest: bezpośrednie lub pośrednie poznawanie rzeczywistości, przy udziale wielu zmysłów (polisensoryczne- wielozmysłowe). Zmieniają się formy i sposoby realizacji tej zasady – zależą m. in. od rozwoju operacji poznawczych uczniów, od sposobu myślenia uczących się. 2) Zasada przystępności (stopniowania trudności). Prof. Tadeusz Lewowicki – zjawisko dyferencjacji (różnicowania). Z zasady przystępności wynikają następujące reguły dydaktyczne (wskazówki): -w nauczaniu należy przechodzić od tego, co bliskie, do tego, co dalekie -przechodzić od tego, co łatwiejsze, do tego, co trudniejsze -przechodzić od tego, co znane, do tego, co nieznane -w nauczaniu należy uwzględnić różnice w tempie pracy i w stopniu zaawansowania w nauce poszczególnych uczniów- reguła indywidualizacji Istotą zasady tej, jest dostosowanie metod nauczania, doboru treści, form organizacyjnych do rozwoju psychofizycznego uczniów. 3) Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów procesie kształcenia (samodzielności, ograniczonej zależności ucznia od nauczyciela)- nie zastępować własną praca pracy ucznia, domaga się respektowania wszelkich przejawów naturalnej samodzielności uczniów w myśleniu i działaniu. Reguły wynikające z tej zasady: - nauczyciel powinien poznawać indywidualne zainteresowania uczniów i starać się je rozwijać -nauczyciel powinien stawiać uczniów w sytuacjach problemowych -nauczyciel powinien wdrażać uczniów do indywidualnych i zespołowych form pracy 4) Zasada systematyczności (systemowości)- z niej wynikają reguły: -przed wprowadzeniem nowego materiału określić stan wiedzy wyjściowej uczniów, systematycznie...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=200303