They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

ojciecmojegodziecka portal

Temat: Zażalenie na postanowienie sądu.
Witam! Jestem wierzycielem, dłużnik złożył skargę na czynności komornicze do sądu a sąd uznał iż skarga dłużniczki była zasadna i obciążył kosztami stronę przegrywającą tj. wierzyciela, czyli mnie. Mam prawo do wniesienia zażalenia od postanowienia sądu w ciągu 7 dni. Czy mogę prosić o wzór takiego zażalenia i czy są jakieś szanse na pozytywne rozpatrzenie takiego zażalenia? Czy jednak w większości przypadków...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=598Temat: Patenty bez 50% kosztów uzyskania przychodów.
Wynalazcy, którzy na podstawie umów cywilnych i umów o pracę opracowują projekty wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp., nie mają prawa do stosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodu, przysługujących twórcom – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 452/08). Spółka wypłaca wynagrodzenie twórcom projektów wynalazczych, tj. wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp. Z twórcami (pracownikami lub ... w stosunku do uzyskanego przychodu. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie Naczelnika. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił zmiany postanowienia organu I instancji. Na powyższą decyzję Dyrektora spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd I instancji potwierdził stanowisko korzystne dla twórców i oddalił skargę spółki. Sprawa trafiła do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynalazcom, którzy na podstawie umów cywilnych i umów o pracę opracowują projekty wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp., przysługują zwykłe koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Sądu nie mają o­ni prawa do stosowania podwyższonych 50% kosztów jak twórcy. Sąd podkreślił, że...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=387


Temat: Wzory pism sądowych
od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB 26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB 28. Pozew o alimenty 37 kB ... 36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB 37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB 38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB 39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB 40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB 41. Zażalenie 46 kB 42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB 44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB 46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB 47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB 48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB 49. Skarga na przewlekłość postępowania link: Quote: http://rs362.rapidshare.com/files/92291111/WZORY_PISM_PROCESOWYCH.rar
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=66437


Temat: Rozprawa sądowa.
postępowaniu przygotowawczym prokurator, może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, jeżeli nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. Postępowanie w tym zakresie toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową. W postanowieniu pomija się okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. § 2. W razie wydania postanowienia określonego w § 1 okoliczności, o których mowa w tym przepisie, pozostają wyłącznie do wiadomości sądu i prokuratora, a gdy zachodzi konieczność - również funkcjonariusza Policji prowadzącego postępowanie. Protokół przesłuchania świadka wolno udostępniać oskarżonemu lub obrońcy tylko w sposób uniemożliwiający ujawnienie okoliczności, o których mowa w § 1. § 3. Świadka przesłuchuje prokurator, a także sąd, który może zlecić wykonanie tej czynności sędziemu wyznaczonemu ze swojego składu - w miejscu i w sposób uniemożliwiający ujawnienie okoliczności, o których mowa w § 1. W przesłuchaniu świadka przez sąd lub sędziego wyznaczonego mają prawo wziąć udział prokurator, oskarżony ... z udziałem specjalistów należy wskazać ich imiona, nazwiska, specjalności i rodzaj wykonywanej czynności. Przepisu art. 205 § 3nie stosuje się. § 5. Na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności, o których mowa w § 1, świadkowi i oskarżonemu, a w postępowaniu przed sądem także prokuratorowi, przysługuje w terminie 3 dni zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Postępowanie dotyczące zażalenia toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową. § 6. W razie uwzględnienia zażalenia protokół przesłuchania świadka podlega zniszczeniu; o zniszczeniu protokołu należy uczynić wzmiankę w aktach sprawy. § 7. Świadek może, do czasu zamknięcia przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji, wystąpić z wnioskiem o uchylenie postanowienia, o którym mowa w § 1. Na postanowienie w przedmiocie wniosku służy zażalenie. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio. W razie uwzględnienia wniosku protokół przesłuchania świadka podlega ujawnieniu w całości. § 8. Jeżeli okaże się, że w czasie wydania postanowienia, o ... zeznania lub nastąpiło jego ujawnienie, prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w postępowaniu sądowym sąd, na wniosek prokuratora, może uchylić to postanowienie. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio. Protokół przesłuchania świadka podlega ujawnieniu w całości. § 9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki składania wniosku o wydanie postanowienia, o którym mowa w § 1, przesłuchania świadka, co do którego wydano to postanowienie, oraz sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchania tego świadka, a także dopuszczalny sposób powoływania się na jego zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych, mając na uwadze zapewnienie właściwej ochrony tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wzór takiego wniosku umieszczam w DOWNLOAD pod logiem forum, w zakładce pisma procesowe w podkategorii postępowanie karne pod nazwą wniosek o zachowanie...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=380


Temat: [ZAŁĄCZNIKI] Wzory pism procesowych
Poniżej znajduje się plik do ściągnięcia, który zawiera paczkę wzorów pism procesowych. Lista wzorów: 1. Apelacja 31 kB 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB 3. Skarga na czynności komornika 34 ... 20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB 21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB 22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB 24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB 26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 27. Odwołanie od ... 37 kB 35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB 36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB 37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB 38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB 39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB 40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB 41. Zażalenie 46 kB 42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB 44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB 45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB 46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB 47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB 48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB 49....
Źródło: my-ksztalciuchy.pl/viewtopic.php?t=1673